Salgs- og Leveringsbetingelser

§ 1 GYLDIGHED

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet skriftligt er aftalt. 

 

§ 2 TILBUD

(1) Aftaler mellem selskabet og køber anses for indgået, når Selskabet har fremsendt ordrebekræftelse eller køber har modtaget varen indenfor 10 dage efter bestilling. Købers evt. indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og skal ligeledes være Selskabet i hænde indenfor 10 dage. 

(2) Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med Selskabets skriftlige godkendelse. Køber skal erstatte Selskabets omkostninger. 

 

§ 3 PRIS

Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance. 

 

§ 4 BETALING

(1) Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. 

(2) Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber, med mindre sælger skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid. 

(3) Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er køber pligtig at svare morarente af det forfaldne beløb med 2% pr. påbegyndt måned. 

(4) Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købe summen på grund af modfordringer af nogen art. 

 

§ 5 EJENDOMSFORBEHOLD

(1) Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har til transporteret sin ret. 

(2) Køber er ikke berettiget til at videresælge produkterne eller iøvrigt råde over disse på en måde, der strider mod Selskabets ejendomsforbehold, før den fulde købssum og omkostninger er betalt. 

 

§ 6 LEVERING

(1) Levering sker fra sælgers eller et associeret selskabs adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber. 

(2) Leveringstidspunktet kan være aftalt til en bestemt dato eller til en bestemt tid efter aftalens indgåelse. Det er en forudsætning, at samtlige oplysninger, der er nødvendige for ordrens udførelse på aftaletidspunktet, er kommet til sælgers kundskab. 

(3) Hvor ikke andet er angivet leveres varen fragtfrit. 

 

§ 7 LEVERING

(1) Alle forsendelser, der foretages af sælgeren pr. bil, er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængelig ad farbar vej. 

(2) Køber er ansvarlig for aflæsning. 

 

§ 8 PRODUKTINFORMATION

(1) Tegninger, specifikationer o.lign., som er udleveret til køber før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges. 

(2) Køber er ansvarlig for, at de tekniske data og materialet/produktet i sin helhed egner sig til købers behov/anvendelse. 

(3) Er produktet ikke bestilt efter en standard eller med en angiven kvalitetsbetegnelse vil produktet blive leveret som en almindelig handelsvare uden ansvar for specielle kvalitetskrav. 

 

§ 9 PRODUKTÆNDRINGER

Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber. 

 

§ 10 MANGLER OG REKLAMATION

(1) Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

(2) Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. Såfremt der ikke foreligger nogen mangel, som sælger bærer ansvaret for, har sælger ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen unødigt har påført sælger. 

(3) Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive om leveret. Såfremt manglen afhjælpes herved har køber ikke ret til yderligere mangels beføjelser. 

 

§ 11 ANSVARSBEGRÆNSNING VED FORSINKELSE ELLER MANGLER

(1) Et erstatningskrav eller et krav om forholdsmæssigt afslag overfor sælger kan ikke overstige det betalte beløb for den solgte genstand. 

(2) Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. 

 

 

§ 12 GARANTI

(1) DigiTach ApS yder garanti på leverede varer, efter gældende lovgivning.

(2) Forudsætning for gældende garanti er at varen er blevet vedligeholdt og brugt på en forsvarligmåde. 

 

§ 13 RETURNERING

(1) Skulle køber ikke ønske at beholde en leveret varer, kan den returneres indenfor 14 dage. Det er en forudsætning at varen er i hel og ubeskadiget stand i original emballage. 

(2) I de tilfælde hvor køber har indgået aftale om, at varer kan returneres, krediteres køberen for de returnerede varer. 

(3) Varer, der specielt er fremskaffet til køber og som ikke er en almindelig lagervare hos sælger, kan ikke returneres. 

 

§ 14 PRODUKTANSVAR

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i Dansk ret. I det omfang intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. 

 

§ 15 TVISTIGHEDER

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter Dansk ret.